Stadgar

LIPS Stadgar

Antagna på uppstartsmöte 2012-02-01
Senast reviderade vid stormöte 2017-02-22

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Namn
1.2 Säte
1.3 Syfte
1.4 Verksamhetsår och räkenskapsår
1.5 Medlemskap
1.6 Firmateckningsrätt
1.7 Ekonomiska medel
1.8 Upplösning

 

2 Organisation

2.1 Översikt
2.2 Styrelsen

2.2.1 Uppdrag
2.2.2 Mandatperiod
2.2.3 Uppsägning av uppdrag
2.2.4 Sammansättning
2.2.5 Styrelseledamöters uppdragsbeskrivning

2.2.5.1 Allmänt
2.2.5.2 Ordförande
2.2.5.3 Vice Ordförande
2.2.5.4 Sekreterare
2.2.5.5 Kassör
2.2.5.6 Representant för utbildningsutskottet
2.2.5.7 Representant för nätverksutskottet
2.2.5.8 Representant för det sociala utskottet
2.2.5.9 Ansvarig för välkomstveckan

  2.3 Utskott

2.3.1 Allmänt
2.3.2 Utbildningsutskottets uppdrag
2.3.3 Nätverksutskottets uppdrag
2.3.4 Sociala utskottets uppdrag
2.3.5 Övrigt

2.4 Valberedning

2.4.1. Bildande av valberedning
2.4.2 Uppdrag
2.4.3 Sammansättning
2.4.4 Övrigt

2.5 Revision

 3 Mötesformer

3.1 Stormöte

3.1.1 Beskrivning
3.1.2 Utlysning
3.1.3 Rösträtt
3.1.4 Beslut
3.1.5 Beslutsmässighet
3.1.6 Adjungeringar
3.1.7 Val till LIPS poster
3.1.8 Extrainkallat stormöte
3.1.9 Dagordning vid ordinarie stormöte
3.1.10 Bestämmelser om dagordningen

3.2 Styrelsemöte

3.2.1 Beskrivning
3.2.2 Utlysning
3.2.3 Rösträtt
3.2.4 Beslut
3.2.5 Beslutsgiltighet
3.2.6 Adjungeringar

 3.3 Övergripande mötesbestämmelser

3.3.1 Offentliggörande av beslut
3.3.2 Jäv
3.3.3 Mötesordförandes rätt
3.3.4 Ordningsfrågor
3.3.5 Ajournering
3.3.6 Bordläggning
 3.3.7 Reservation

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Namn: Föreningens namn är LIPS (Linnéuniversitetets psykologstudenter). 

1.2 Säte: LIPS har sitt säte vid Linnéuniversitetet i Växjö.

1.3 Syfte: LIPS är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för studenter på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet. LIPS har till syfte att:

 •  verka för hög kvalitet på psykologprogrammet
 •  öka och samla studentinflytandet på psykologprogrammet
 • verka för god kommunikation inom utbildningen.
 • verka för god kontakt med omvärlden, t.ex. yrkesverksamma psykologer och andra studentföreningar.
 • alltid verka för studenternas intressen.
 • vid behov bistå enskilda studenter med rådgivning om oklarheter skulle uppstå angående exempelvis studentens rättigheter.

1.4 Verksamhetsår och räkenskapsår: LIPS räkenskapsår löper från den 1 Januari till den 31 December. Verksamhetsåret löper från ordinarie stormöte i februari månad till nästkommande ordinarie stormöte i februari månad året därpå. 

1.5 Medlemskap: Enbart studenter som givit sitt medgivande samt är studenter på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet räknas som medlemmar.

1.6 Firmateckningsrätt: Firma tecknas av ordförande och kassör i föreningen, var för sig.

 1.7 Ekonomiska medel

 • LIPS tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.
 • Ansökan om medel för evenemang eller dylikt söks årligen av utbildningens värdinstitution. Detta görs i möjlig mån i samband med att verksamhetsplan och budget fastställs, om ingen annan överenskommelse föreligger.
 • I mån av tid, möjlighet och behov söker styrelsen pengar genom kåren Linnéstudenterna eller andra externa sponsorer.
 • LIPS tillgångar skall inte användas till köp av alkohol med undantag när en lokal abonneras och avgift relaterat till detta tagits ut i förväg.

 1.8 Upplösning: För upplösning av LIPS krävs likalydande stormötesbeslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande stormöten. I beslut om LIPS upplösning ska föreningens tillgångar förvaltas av värdinstitutionen tills dess att ny programförening för studenter vid psykologprogrammet bildats.

2 Organisation

2.1 Översikt: Verksamheten består av:

 • Styrelse
 • Utskott
 • Valberedning
 • Revisor

 LIPS ordförande är sammankallande för styrelsens möten samt stormöten. Utskottsrepresentant är sammankallande inom utskotten. Valberedning utser inom sig sammankallande. För medlemmarnas trygghet granskas LIPS av en revisor.

 2.2 Styrelsen

2.2.1 Uppdrag: Styrelsen är efter stormötet föreningens högsta beslutande organ och leder den löpande verksamheten. Styrelsen ska vid val av ny styrelse under en övergångsperiod informera och vägleda den nya styrelsen.

2.2.2 Mandatperiod: Ordinarie styrelseledamöter väljes på ett verksamhetsår. Om möjligt bör hälften av styrelsens poster tillsättas på våren och resterande på hösten för att skapa ett överlappande av kunskap och erfarenheter. Möjlighet finns även att väljas på enskild termin om exempelvis planerade utlandsstudier omöjliggör ett engagemang i två terminer. 

2.2.3 Uppsägning av uppdrag: Invald ordinarie styrelseledamots utträde sker i samband med nytt verksamhetsår efter uppdragets tidsmässiga bundenhet har upphört. Styrelsen får dock, om synnerliga skäl föreligger, bevilja utträde för enskild ordinarie styrelseledamot vid annan tidpunkt.

 2.2.4 Sammansättning: Styrelsen utgörs av ledamöter valda enligt 3.1.4 och 3.1.7. Styrelseposterna utgörs av totalt:

 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 •  kassör
 • representant för utbildningsutskottet
 • representant för nätverksutskottet
 • representant för det sociala utskottet
 • ansvarig för välkomstveckan

 2.2.5 Styrelseledamöters uppdragsbeskrivning

2.2.5.1 Allmänt

 • Ordinarie ledamöter i LIPS styrelse är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt representanter för utskotten.
 • Samtliga ordinarie ledamöter har skyldighet att närvara vid inplanerade styrelsemöten och att delta i styrelsearbetet.
 • Eventuell kontakt med institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd sker via, av kåren Linnéstudenterna, utnämnd studeranderepresentant.

 2.2.5.2 Ordförande

 • Ha huvudansvar för LIPS verksamhet och budget.
 •  Leda och sammankalla LIPS styrelse.
 • Delegera och fördela arbetsuppgifter.
 • Vara huvudrepresentant för LIPS och vara föreningens ansikte utåt – samt att ha huvudansvar för att LIPS informerar om sin verksamhet.
 • Sammankalla till LIPS stormöte.
 • Tillse informationsutbyte med kåren Linnéstudenterna, b.la. genom att gå på ordförandetorget.
 • Ha ansvar för att aktiv kontakt sker med programmets ledning.
 • Före sitt avgående tillse att ny ordförande väljes och tydligt informera om verksamheten och uppdragets beskaffenhet.
 • Tillse sammanställning av verksamhetsplan/verksamhetsberättelse samt att denna följer etik och stadgar.
 • Ha huvudansvar för att nya studenter på termin 1 introduceras till LIPS verksamhet.
 • Ansvara för att avtackning av avgående styrelseledamöter sker i samband med att ledamöternas uppdrag avslutas.
 • I samband med avslutande av LIPS verksamhetsår sammanställa en verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret. Dessa ska presenteras för psykologprogrammets programråd vid dess första möte under nytt verksamhetsår
 • Handha föreningens konto tillsammans med kassör.

2.2.5.3 Vice ordförande

 • Dela ansvar med ordföranden i ovan nämnda punkter.
 • Vara ordföranden behjälplig och ersätta denna vid behov.
 • Vara ordföranden särskilt behjälplig med praktiska uppgifter
 • Ansvara för eventuella nycklar och passerkort och utkvitterande av dessa
 • Ansvara för lokalbokning vid LIPS evenemang

2.2.5.4 Sekreterare

 • Ha huvudansvar för dokumentation och protokollföring av verksamheten, även under stormöte. 
 • Senast två veckor efter sammanträde tillse att protokoll blivit färdigställt och justerat.
 • Tillse att justerat protokoll förvaras i avsedd pärm
 • Sekreterare kan välja att vid möte överlämna uppgiften som protokollförare till en annan närvarande styrelsemedlem; huvudansvaret för protokollföring kvarstår dock hos sekreterare.
 • Tillsammans med utskottsrepresentanterna upprätta ett register över medlemmar och hålla registret uppdaterat.
 • Sammanställa kontaktuppgifter från samtliga styrelsemedlemmar.

 2.2.5.5 Kassör

 • Inför varje nytt verksamhetsår skriva en ansökan om bidrag till värdinstitutionen. 
 • Tillsammans med ordförande lägga upp en budget för året.
 • Samla in kvitton från utskottsrepresentanterna och handha utbetalningar.
 • Inför varje styrelsemöte se över ekonomin och redovisa det löpande resultatet.
 • Tillsammans med ordförande skriva den ekonomiska rapporten till verksamhetsberättelsen vid verksamhetsårets slut.
 • På stormöten redovisa bokslut granskat av revisorn och redovisa föreningens löpande resultat.
 • Ansöka om ekonomiska medel hos sponsorer utöver de medel som LIPS tilldelas av värdinstitutionen i samarbete med representanten för nätverksutskottet.
 • Handha föreningens konto tillsammans med ordförande.

2.2.5.6 Representant för utbildningsutskottet

 • Är föreningens utbildningsbevakare tillika ledamot i psykologprogrammets programråd
 • Tillse och ansvara för utbildningsutskottets verksamhet.
 • Sammankalla utbildningsutskottet vid planering av evenemang.
 • Ansvarar för att utskottets uppdrag utförs.

2.2.5.7 Representant för nätverksutskottet

 • Tillse och samordna nätverksutskottets verksamhet.
 • Sammankalla nätverksutskottet vid planering av evenemang.
 • Verka för god kontakt med omvärld såsom organisationer, andra utbildningar och alumniverksamhet.
 • Genom utskottet verka för god kontakt med arbetslivet och andra utbildningar och professioner relevanta för blivande psykologer.
 • Ansvarar för att utskottets uppdrag utförs.

2.2.5.8 Representant för sociala utskottet

 • Tillse och samordna det sociala utskottets verksamhet.
 • Sammankalla det sociala utskottet vid planering av evenemang.
 • Verka för hög social trevnad vid LIPS evenemang.
 • Verka för ett högt intresse av LIPS verksamhet.
 • Ansvarar för att utskottets uppdrag utförs.

2.2.5.9. Ansvarig för välkomstveckan: Tillsätts och är aktiv under tiden från stormötet till och med 1 oktober och är vilande från 1 oktober fram till nästkommande stormöte varje verksamhetsår. Är ansvarig för genomförandet och utvärderingen av välkomstveckan, men inte välkomstsittningen.

2.3 Utskott

2.3.1 Allmänt: Saknas studentengagemang blir utskottet vilande och kan starta sin verksamhet när mer intresse finns. LIPS utskott består av:

 • utbildningsutskottet
 • nätverksutskottet
 • det sociala utskottet

2.3.2 Utbildningsutskottets uppdrag: Att vid upplevt behov, tillsätta, leda och ansvara för upp till fyra ledamöter kopplade till utskottet men inte till styrelsen. Att senast en vecka efter val av sådant ledamot tydligt deklarera valet till LIPS medlemmar.

2.3.3 Nätverksutskottets uppdrag:

 • Verka för omvärldskontakt till organisationer, andra utbildningar, arbetslivskontakter och alumniverksamhet.
 • Anordna nätverksrelaterade evenemang.

2.3.4 Sociala utskottets uppdrag

 • Verka för hög social trevnad och givande umgänge inom utbildningen.
 • Samordna studerande med ovan nämnda intressen.
 • Anordna festliga och sociala evenemang under terminerna.
 • Tillse att de nya studenterna på termin 1 välkomnas med något socialt evenemang.
 • Att vid upplevt behov, tillsätta, leda och ansvara för upp till fyra ledamöter kopplade till utskottet men inte till styrelsen. Att senast en vecka efter val av sådant ledamot tydligt deklarera valet till LIPS medlemmar.

2.3.5 Övrigt: Posterna som ledamöter är inte kopplade till styrelsen utan till utskotten och ledamöterna står under utskottets representants ledarskap och ansvar. En ledamots roll är att arbeta med utskottets mål och aktiviteter och de regleras av LIPS stadgar. En ledamot avsätts på beslut av ansvarig utskottsrepresentant.

 2.4 Valberedning

2.4.1. Bildande av valberedning: LIPS styrelse ansvarar för att val av valberedning inför kommande verksamhetsårs stormöte sker under deras mandatperiod. Valberedning väljs på ordinarie stormöte, undantaget eventuellt fyllnadsval mellan ordinarie stormöten. Om det krävs ersättare till valberedningen, får sittande valberedning mandat att bedriva val till detta.

2.4.2 Uppdrag: Valberedningen ska bereda samtliga kandidater till vakanta poster. Dessa presenteras på stormötet. Valberedningen har ansvar för att presentera samtliga intresseanmälningar till vakanta poster på stormötet. Nominering av kandidat ska vara godkänd av kandidaten själv. Valberedningen bestämmer på egen hand ett datum för nomineringsstopp som delges i kallelsen och presenterar förslag på valbara kandidater under stormötet.

2.4.3 Sammansättning: Valberedningen ska bestå av två till tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen tillsätts av stormötet och utser inom sig en sammankallande. Medlem som är styrelseledamot eller revisor i föreningen kan inte samtidigt ingå i valberedningen. Medlemmar som sitter i valberedningen får inte nomineras till det kommande verksamhetsårets styrelse.

2.4.4. Övrigt: Eventuellt val till institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd behandlas av kåren Linnéstudenterna. LIPS valberedning ska hänvisa studenter intresserade av dessa poster till Linnéstudenterna.

 2.5 Revision

 • LIPS räkenskaper ska för varje verksamhetsår granskas av den på stormötet valda revisorn.
 • Revisorns berättelse överlämnas till styrelsen senast två veckor innan stormöte.
 • Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av LIPS räkenskaper, stormötes- och styrelseprotokoll.
 • Kassör tillser att revisorn får föreningens räkenskaper senast en månad innan stormöte

3 Mötesformer

3.1 Stormöte

3.1.1 Beskrivning: Stormötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas under februari månad varje år. Stormötet är ett årsmöte eller ett extrainkallat möte som är öppet för samtliga medlemmar i LIPS att delta i. Val till LIPS vakanta poster sker på stormötet. Vid stormöten gäller följande:
o protokoll ska föras.
o justerare utses på plats för att protokollet ska anses giltigt.
o inför varje stormöte ska en dagordning upprättas.
 

3.1.2 Utlysning: Kallelse till stormötet ska ske minst två veckor i förväg för att mötet ska anses behörigt utlyst. Kallelse ska ske via e-post. LIPS ordförande och vice ordförande ansvarar för mötets behöriga utlysning. Vid utlysning ska vakanta poster uppges och hur man kandiderar till dessa. Följande möteshandlingar ska bifogas kallelsen: Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, förslag på valbara kandidater, propositioner och motioner med styrelsens yttrande.

 

3.1.3 Rösträtt: Rösträtt på stormöte har medlemmar i LIPS. Styrelseledamöterna har inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet, ej heller vid val av revisor.

 3.1.4 Beslut 

 • Beslut sker genom acklamation om ingen innan dess begärt votering. Vid votering beslutar mötet om denna ska vara öppen eller sluten.
 • Vid val av ordinarie styrelseledamöter eller vid val till övriga poster är voteringen alltid sluten. Om det endast finns en kandidat till vakant post fattas dock beslut genom acklamation. Då det finns fler än en kandidat per post ska varje kandidat hålla ett anförande för sin sak; detta följs sedan av sluten votering. Den kandidat som erhåller absolut majoritet, mer än hälften av rösterna, vinner. Erhåller ingen kandidat absolut majoritet genomförs ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster i den första omgången. Erhåller kandidaterna därefter lika antal röster gäller lottning som avgörande.
 • Ombuds- eller poströstning är inte tillåten. Beslut avgörs genom majoritetsprincipen. För beslut om föreningens upplösning gäller särskilda regler, se 1.8.

3.1.5 Beslutsmässighet: Stormötets beslut är endast beslutsmässigt giltigt när det totala antalet närvarande medlemmar överstiger 8 personer. Mötet måste dessutom vara korrekt utlyst.

3.1.6 Adjungeringar: Den som adjungerats till LIPS stormöte har närvaro- och yttranderätt. Stormötet kan utöver detta vid varje enskilt möte adjungera ytterligare personer. LIPS revisor samt valberedning, i de fall dessa inte är medlemmar, är ständigt adjungerade. 

3.1.7 Val till LIPS poster

 • Valbara kandidater är medlemmar i LIPS.
 • Revisor behöver emellertid inte vara medlem i LIPS. Revisorn får inte vara styrelseledamot i LIPS, varken innevarande eller föregående verksamhetsår.
 • Ordinarie styrelseledamöter kan väljas överlappande på ett år, se 2.2.2.
 • Till en post som är vakant och saknar kandidat under stormöte får förslag och kandidatur till post lämnas och val av vederbörande ske under rådande stormöte i samband med tillsättandet av övriga poster, se. 3.1.9. Beslut sker enligt 3.1.4.
 • Om valbara kandidater till utskottsrepresentant saknas vid tidpunkt för stormöte förblir posten vakant och utskottet ombildas till ett vilande utskott. Även motsvarande post som styrelseledamot lämnas vakant. Posten kan tillträdas på nytt vid ett annat stormöte.

3.1.8 Extrainkallat stormöte: Extra stormöte bör sammankallas om:

 • LIPS ordförande avgår under pågående mandatperiod.
 • Fler än två ordinarie styrelseledamöter avgår under pågående mandatperiod.

Extra stormöte ska sammankallas när:

 • styrelsen tycker att det behövs.
 • revisorn begär det.

Vid extra stormöte ska enbart de ärenden som föranlett stormötet och finns med i kallelsen behandlas.

 3.1.9 Dagordning vid ordinarie stormöte 

1 Mötet öppnas

2 Beslut om mötets behöriga utlysning

3 Val av mötesfunktionärer

3.1 Val av mötesordförande

3.2 Val av mötessekreterare

3.3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare, minst 2 stycken

4 Fastställande av dagordning och röstlängd

5 Adjungeringar

6 Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser

6.1 Verksamhet

6.2 Ekonomi

7 Revisorns berättelse. Berättelsen kan läsas upp av revisorn utnämnt ombud

8 Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse

9 Antagande av verksamhetsplan

10 Val av ordinarie styrelseledamöter

10.1 Val av ordförande

10.2 Val av vice ordförande

10.3 Val av sekreterare

10.4 Val av kassör

10.5 Val av representant för utbildningsutskottet

10.6 Val av representant för nätverksutskottet

10.7 Val av representant för det sociala utskottet

10.8 Val av ansvarig för välkomstveckan

11 Val till övriga poster

11.1 Val av revisor

11.2 Val av valberedning

11.3 Val av ledamöter i Programrådet

12 Eventuella propositioner

13 Eventuella motioner

14 Eventuella övriga frågor

15 Mötets avslutande

3.1.10 Bestämmelser om dagordningen: Till mötesordförande väljes en person som inte är av det slag att denne kan uppfattas vara jävig i någon fråga.

 • Verksamhetsberättelsen presenteras på stormötet. Utskotten behöver inte handha en skriftlig verksamhetsberättelse men välkomnas att presentera en sådan på stormöte.
 • Revisorns berättelse sker i anslutning till styrelsens verksamhetsberättelse på stormötet.
 • Val av ordinarie styrelseledamöter och val till övriga poster sker när posterna är vakanta.
 • Val av revisor sker årligen på stormötet.
 • Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av stormötet. Motioner, propositioner samt styrelsens eventuella yttrande över dessa ska i sin helhet bifogas dagordningen. För att eventuella motioner ska behandlas av stormötet ska dessa vara styrelsen tillhanda efter styrelsens satta motionsstopp, vilket tidigast är 4 veckor innan stormötet.

För att eventuella propositioner ska behandlas av stormötet ska styrelsen ha ställt sig bakom dessa senast två veckor innan stormötet.

 • En verksamhetsplan ska läggas fram som förslag av styrelsen på stormötet och medlemmarna på stormötet har sedan möjlighet att föreslå och rösta om förändringar och avslutningsvis anta en gemensam verksamhetsplan. .

 3.2 Styrelsemöte

3.2.1 Beskrivning: Styrelsemöten är för invald styrelse. Styrelsemöten hålls regelbundet. Datum och tid för styrelsemöten fastslås löpande av styrelsen. Extrainkallade möten sker vid behov. Vid styrelsemöten gäller följande:

 • protokoll ska föras.
 • justerare ska utses för att protokollet ska anses giltigt.
 • föregående mötesprotokoll ska följas upp på nästkommande möte.
 • inför varje möte ska en dagordning upprättas.
 • dagordning samt erforderliga handlingar ska vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast två dagar före mötet.

 Stående punkter på dagordningen är:

 • utseende av justeringsperson.
 • fastställande av dagordning.
 • fastställande av föregående protokoll.
 • rapporter från programrådet via representant för utbildningsutskottet
 • rapporter från utskott.
 • beslut om nästa mötestid.
 • övriga punkter kan läggas till fritt vid behov.

3.2.2 Utlysning: Styrelsemöte ska utlysas senast sju dagar före sammanträde. Vid brådskande ärenden kan det dock kallas till möte med kortare varsel, dock senast ett dygn före sammanträde. Samtliga ordinarie styrelseledamöter och ständigt adjungerade, se 3.2.6, har rätt att få punkter upptagna på dagordningen.

3.2.3 Rösträtt: Vid sammanträde har samtliga ordinarie styrelseledamöter alltid full rösträtt.

3.2.4 Beslut: Beslut vid styrelsemöte fattas då majoritet har nåtts. Ombuds- eller poströstning är inte tillåten.

3.2.5 Beslutsgiltighet: Styrelsemötets beslut är endast beslutsmässigt giltigt när minst hälften av valda, tjänstgörande styrelseledamöter deltar.

3.2.6 Adjungeringar: Den som adjungerats till LIPS styrelsemöten har närvaro- och yttranderätt. För adjungeringar till styrelsemöten gäller följande:

 • studentledamöter i programråd är ständigt adjungerade.
 • ledamöterna för Psykologförbundets Studeranderåd (SR) är ständigt adjungerade.
 • LIPS styrelse kan utöver detta vid varje enskilt möte adjungera ytterligare personer.

3.3 Övergripande mötesbestämmelser

3.3.1 Offentliggörande av beslut: Styrelsebeslut och beslut fattade vid stormöten ska protokollföras och finnas tillgängliga för samtliga medlemmar.

3.3.2 Jäv: Ingen får delta i beslut om fråga av vars utgång denne eller någon denne närstående kan antas ha ett personligt ekonomiskt intresse. Inte heller får någon delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd som denne haft att vidta eller för beslut i vilken denne deltagit.

3.3.3 Mötesordförandes rätt: Finner mötesordföranden att någon talare missbrukar sin yttranderätt äger mötesordföranden rätt att frånta denne ordet. Uppstår oordning, dvs situationen anses vara av det slag att demokratiska beslut ej kan klubbas, så äger mötesordföranden rätt att ajournera mötet.

3.3.4 Ordningsfrågor: Ajournering av sammanträde, bordläggning, remiss, streck i debatten eller annan ordningsfråga tas upp till avgörande omedelbart och överläggning av aktuell sakfråga avbryts

3.3.5 Ajournering: Mötets ordförande beslutar när ajournerat möte ska återupptas, dock senast en månad efter ajourneringen. Ajournerat möte får ej uppta andra frågor eller punkter än de som fanns på den ursprungliga dagordningen.

3.3.6 Bordläggning: Bordlagd fråga ska upptas på dagordning till nästa sammanträde.

3.3.7 Reservation: Styrelseledamot eller medlem som inte instämt i beslut har rätt att få sin reservation förd till protokollet. Person som har reserverat sig mot ett beslut, har inget ansvar för detta beslut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *